the inner light

צעדתי לקראת הזריחה. ערפל כבד עטף אותי, כך שיכלתי לראות בבירור רק את הרובד הראשון של המציאות הקרובה אליי. האי-וודאות גרמה לי לדאוג ולפחד, אך ידעתי שהאור יתעצם ויפזר את האפלה. ואז, הדלקתי את האור שבתוכי. והפחדים נסוגו.    i saw the sunrise coming. heavy fog wraped me, so i could see clearly only the... Continue Reading →

Up ↑